Sgorelsky

15 tekstów – auto­rem jest Sgo­rel­sky.

* * *

piąta czter­dzieści osiem
od­wra­casz się do mnie
mo­je zbędne słowo
przy­cinasz spojrzeniem
i tak sta­jemy się
nad wyraz
za chwilę
aro­mat ka­wy dziel­nie sta­wi czoła chmurom,
które za­wisły dziś nad światem
oto ja
Psyche zamknięty 
w ra­mionach Kupidyna
wokół twar­de skały
a na nich stos
tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2017, 11:07

bez żalu

układam stertę liści do spalenia
już daw­no przegniłe
na­dal wędrują w ko­rony drzew
bez­wstyd­nie do­magają się wskrzeszenia

piękne gwiaz­dy tańczące w bez­kre­sie mroku
ja­dowi­te węże w pięknym leśnym poszyciu
prze­rażający Skrik w świąty­ni sztu­ki w Oslo
akom­pa­niament or­kies­try na tonącym Titanicu

wspom­nienia o Tobie
wypłoszo­ne z ciem­nej nory
ma­ry trujące i kąśliwe
po­syłam je ku niebu
jak dmuchawce
nie będą ciem­nym bełkotem
wo­bec gro­zy rozstania

poez­ja nie lu­bi brzydoty
przyg­ry­wa głuche­mu na lutni
a ślepego
uczy kaligrafii 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 maja 2016, 11:09

kobieta ciężarna

po no­cy chłod­nej na par­ko­wej ławce
sku­lona spała cisza
z le­tar­gu głębo­kiego próbo­wały ją wybudzić
aniel­skie chóry słowików

dzień słońcem drze­wa karmił
na niebie roz­siadły się białe obłoki
gdzieś w ko­ronach drzew na­lut­niach zięby grały
roz­wi­jały się li­liowe dywany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2016, 12:07

A4 Wrocław- Lwów

co do ludzi tej ziemi
przy­wyk­li do kaj­dan i cierni
i krat
i chmur ciemnych
a duchy ich naj­bar­dziej żywe w zniczach
a sam ogień nie raz wy­rywa­li bo­gom
a pióra ptactwu
słusznie przyj­mując imię Ikara
i tak zdobieni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2016, 19:12

życie show

do życia
przychodzi­my nieprzygotowani
nie pom­ni pop­rzed­nich porażek
bez­czel­nie ufając cudom
wierząc, że coś się sta­nie wbrew
al­bo ob­ja­wi się ja­kieś in­ne "pomimo"
liczy­my, że coś się wytnie
tym­cza­sem prog­ram idzie na żywoi

do­piero wtedy
w oczach po­jawia strach
pos­pie­szne no­towa­nie wskazówek
słuchanie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 maja 2016, 13:02

chciałbym juz iść

chciałbym już iść
zos­ta­wić
tra­wy owiane strachem
i krop­le ro­sy nie mogące
zde­cydo­wać się
na spadanie
ho­ryzont
zam­glo­nych krawędzi
mętne
spoj­rze­nie kro­wy
chciałbym
nies­po­koj­ne chmu­ry
z nieba przepędzić
i zos­ta­wić żmiję
niech się da­lej wyg­rze­wa
be­ze mnie
w sta­rym słońcu

pójdę
przejdę przez noc
drew­niany krzyż
pod­po­wie drogę
al­bo mat­czy­ne ra­dy
so­bie przy­pomnę
może na­wet
nad­sta­wię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 maja 2016, 11:34

Kiedyś otrę się o raj

Kiedys otrę się o raj

jeszcze nie dzisiaj
może jutro
pod­niosę głowę
na­dam słowom znaczenia
do­dam słońcu blasku
a ludziom pretekstu
trwa­nie podstepnie
ubiorę w życie
myslę
że będzie mu twarzy
cho­ciaż wbrew trendom

Me­diolan zahuczy
od plotek
me­zalians
rozpaczy
i rozkoszy

po cza­sie słoty
pozostawiałem
różowe kalosze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 maja 2016, 11:09

* * *

ład­na dziś pogoda
tak, zgadza się, ciepło
wczo­raj było tak pochmurno
na­wet pok­ro­piło trochę
ale wie­czo­rem już było ładnie

roz­mo­wa o pogodzie
zaw­stydza każdą ciszę
od­wróca wzrok od przy­cisków w windzie
stan­je się pre­tek­stem do riposty
te wszys­tkie niże i wyże
ciepłe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2016, 09:40

instrukcja obsługi kartki z wierszem poety

pro­dukt w fa­zie badań
nie sto­sowa­no na ludziach

rozłożyć płas­ko na stole
przeczytać
wzruszyć ramionami
odłożyć
poczekać
może coś się stanie
a może nie

można złożyć w kostkę
i użyć ja­ko podkładkę
po chwiejącą się szafkę
al­bo skleić mo­del samolotu
i posłać w niebo wysoko

można [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 maja 2016, 13:21

ludzie

są ta­cy ludzie
że
aż są

na­wet los
w ich sprawie
ma niewiele do gadania

z pre­medy­tacją pytają
o od­cień fiole­tu krokusa
fa­natycznie słuchają Chopina
po uszy toną w prawdzie
z cier­pienia wy­wodzą uśmiech
poz­ba­wieni po­kory wo­bec
chłodu świątyń
wyz­by­ci z żalu
pry­wat­nie odbywają
ses­je bólu
bezczelnie
i wbrew wo­li kapłanów
i z życia czy­nią nierówność
a po­tem powtórnie
z cier­pienia wy­wodzą uśmiech
nie miewają pecha
plotą wian­ki z cierni
i spi­jają łzy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 maja 2016, 12:19
Sgorelsky

www.sgorelsky.eu

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sgorelsky

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność

23 maja 2016, 11:23Badylek sko­men­to­wał tek­st bez żalu

20 maja 2016, 15:26krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedyś otrę się o [...]

20 maja 2016, 11:37onejka sko­men­to­wał tek­st chciałbym juz iść

20 maja 2016, 11:31onejka sko­men­to­wał tek­st Kiedyś otrę się o [...]

20 maja 2016, 11:08Sgorelsky sko­men­to­wał tek­st kiedyś otarłam się o [...]

20 maja 2016, 09:45onejka sko­men­to­wał tek­st ładna dziś po­goda tak, zgadza [...]

19 maja 2016, 12:42onejka sko­men­to­wał tek­st ludzie

19 maja 2016, 12:28Mateusz Piec­ki Schi­zoidal­ny sko­men­to­wał tek­st W dniu, w kto­rym [...]

17 września 2015, 14:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st zakochanie

17 września 2015, 14:34Sgorelsky do­dał no­wy tek­st przyjażń